Centrum voľného času v Novákoch vzniklo ako Školský klub pri Základnej škole E. Ottu v Novákoch.
Vtedajší Mestský národný výbor uvoľnil na tieto účely budovu bývalej Materskej školy I. a finančné prostriedky na základné vybavenie priestorov. Náplň činnosti školského klubu sa uberala tromi smermi:
– pomoc žiakom z málo podnetného rodinného prostredia a slabo prospievajúcim
– relaxačná činnosť a aktívny oddych žiakov formou klubovej činnosti
– rozvíjanie nadania, schopností a záujmov formou záujmových krúžkov
Práve na tomto základe bol 8.novembra 1985 zriadený Mestský dom pionierov a mládeže podľa rozhodnutia Okresného národného výboru – odbor školstva v Prievidzi.
Postupne pribúdali noví pedagogickí pracovníci, rozširovala sa činnosť podľa záujmu a potrieb detí a mládeže. Na prácu s deťmi sa podujali aj externí pracovníci, ktorí vydržali s deťmi pracovať dlhé roky.
Patrí medzi nich Stanislav Homola, Ján Bielik, Marián Ďurina a Dominik Hutta.
Sú to ľudia s otvoreným srdcom, na ktorých sa vždy dá spoľahnúť.
Okrem pravidelnej krúžkovej činnosti boli pripravované pre deti aj príležitostné podujatia o ktoré bol veľký záujem.
V roku 199O sa Mestský dom pionierov a mládeže premenoval na Mestský dom detí a mládeže.
V prvé roky pôsobenia zariadenia /1985-199O/ sa najväčšej účasti tešili sľuby iskier a pionierov, alebo akva-kluby. Neskôr pribúdali podujatia ako Miss a Boy, Mikuláš, detský maškarný ples. Pribudla aj veľmi pekná spolupráca s Osobitnou školou v Novákoch.
Priemerný počet záujmových krúžkov do roku 1994 bol 17 krúžkov ročne, počet prihlásených detí bol v priemere 279 ročne, počet príležitostných podujatí bol v priemere 9O, počet účastníkov 5362, počet obvodných športových súťaží 28 ročne, počet detí, ktoré neorganizovane navštívili zariadenie 149O a počet mládeže 6325. Na také malé mesto ako sú Nováky to bol veľmi pekný počet.
V školskom roku 1994/95 bolo zariadenie premenované na Centrum voľného času v Novákoch.
Naďalej sa rozvíjala pravidelná a príležitostná záujmová činnosť. Pre činnosť Centra voľného času boli využívané všetky dostupné prostriedky /futbalový štadión, plaváreň, tenisové dvorce, telocvičňa/. Niektoré podujatia sa zachovali dodnes a sú pripravované pravidelne každý rok, ako sú šarkanie preteky, Mikuláš, stono-tenisový turnaj o kapra /1997/, mestský karneval, Jarmok zábavy…
Od 1. septembra 1997-2OO2 bolo vytvorené vysunuté pracovisko v Dolných Vesteniciach pod vedením Mgr. Ericha Juríka.
Vo funkcii riaditeľky dnešného Centra voľného času sa vystriedali Mgr. Melánia Musilová /Miklášová/, Mgr. Jana Šcepková, Ing. Viera Hagarová.
Dňa 1.1.2OO2 Centrum voľného času získalo právnu subjektivitu a od 1.7.2OO2 sa zriaďovateľom stalo mesto Nováky.
Činnosť Centra voľného času v školskom roku 2OO5/2OO6 sa začala uskutočňovať v nových priestoroch Základnej školy na Ulici J.C.Hronského a to na základe rozhodnutia primátora mesta Nováky. V týchto priestoroch Centrum voľného času zabezpečuje pravidelnú záujmovú činnosť /krúžky/, príležitostnú záujmovú činnosť, žiacke školské športové súťaže, prímestské a pobytové tábory a voľnú činnosť detí.
Od roku 2OO5 sa do krúžkovej činnosti zapojilo 3974 účastníkov. Bolo pripravených 1552 príležitostných podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 85 O53 účastníkov.
Najväčšie úspechy dosahujú naše gymnastky, ktoré sa pravidelne zúčastňujú súťaží ako Princess cup v Prievidzi, Slovenský pohár v Liptovskom Mikuláši, Vianočná Nitra, Danubia cup v Bratislave, Hviezda Turca v Martine, Majstrovstvá Slovenska v Základnom programe v Bardejove a súťaže v Košiciach a Prešove.
Na Majstrovstvá Slovenska sa prebojovala Ľubica Martišová, ktorá sa umiestnila na 1O. mieste.
Veľké úspechy zaznamenávajú aj vodnopólisti, ktorí pravidelne obsadzujú popredné miesta v kategóriách mladších žiakov, starších žiakov a kadetov.
Každoročne výborné umiestnenie dosahujú aj členovia rybárskeho krúžku v trojkolovej súťaži Zlatý blyskáč.

Shopping cart

close