Informácia pre zákonných zástupcov detí

Dňom 1.1.2024 nadobudlo účinnosť Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nováky č. 8/2023 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/ žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Nováky.

Na čiastočnú úhradu nákladov v CVČ je príspevok určený nasledovne:

  • mesačný príspevok za krúžok za dieťa/ žiaka 10,-€
  • mesačný príspevok za krúžok za dieťa/ žiaka s trvalým pobytom mimo mesta Nováky bez príspevku obce: 23,-€
  • Zvýšený poplatok sa týka detí/ žiakov, ktorí majú trvalý pobyt mimo mesta Nováky a obec, alebo mesto, kde trvalý pobyt majú, neprispelo na ich záujmovú činnosť v CVČ v Novákoch.
  • Ide o nasledovné obce: Lehota pod Vtáčnikom , mesto Partizánske, Kamenec pod Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, Kostolná Ves, Koš, Nitrianske Sučany, Seč, Bystričany, Zemianske Kostoľany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Máčov, Banky, Somorova Ves a Ješkova Ves.
  • Príspevok sa uhrádza do 25. dňa v kalendárnom mesiaci za ktorý sa poplatok uhrádza a to v hotovosti, alebo bankovým prevodom na účet CVČ.
  • číslo účtu: SK 37 5600 0000 0090 1756 3003

Shopping cart

close